U tom slučaju, kako se dodaje, očekuje se ulazak na tržište novih gospodarskih subjekata, što će se odraziti na javne prihode RS, položaj zavisnih špoduzeća koja posluju u okviru Mješovitog holdinga "Elektroprivrede RS“, te povećanje konkurentnosti i standarda usluga na unutarnjem tržištu električne energije.

- Prema trenutnoj situaciji, poslovanje na potpuno tržišnim principima bi moglo dovesti do povećanja cijena za električnu energiju u RS, imajući u vidu niže nivoe cijena električne energije u RS u odnosu na veleprodajne - tržišne cijene i na cijene električne energije u bližem i daljem okruženju - navodi se u predloženom zakonu, piše Faktor.

Kako se precizira, povećanje cijena električne energije u manjoj mjeri bi se negativno odrazilo na konkurentnost privrede, s obzirom na obim u kome električna energija sujedluje u troškovima poslovanja (od jedan do tri posto u ukupnim troškovima poslovanja kod najvećeg dijela privrede).

Prijedlog zakona o električnoj energiji u RS dopunjen je sa dva nova člana, kojima je precizno određen energetski zaštićen kupac kao socijalno ugrožen krajnji kupac, kao i osiguranje sredstava za zaštitu njegovih prava, te propisivanje uslova za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca.

Što se tiče uticaja na javne proraačune, obrađivač navodi da će Prijedlog zakona uticati na izdvajanje sredstava iz proračuna za ostvarivanje prava energetski zaštićenih kupaca, a procjena je da će za provođenje programa subvencije na godišnjem nivou biti potrebno obezbijediti oko 12 milijujna KM.

Aktuačni zakon u RS-u nije usklađen sa zahtjevima direktiva za električnu energiju takozvanog Trećeg paketa.

Iako su u tom bh. entitetu napravljeni početni koraci, dinamika postepenog otvaranja tržišta do sada je tekla sporo i u ograničenom obimu, te se pokazalo kako je vrlo teško pronaći adekvatan put za reorganizaciju "Elektroprivrede RS“, navedeno je u predloženom zakonu.

Predlagač navodi da novi zakon uvažava obaveze iz direktiva koje se odnose na nivo nadležnosti RS, međutim, kako se dodaje, potpuna primjena odredaba direktiva zahtijeva i značajnu izmjenu regulative na razoni BiH.